คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาใช้เป็น แนวทางกำหนดนโยบายของบริษัท

บริษัทยังพิจารณาถึงผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 โดยพิจารณาผลการ ประเมินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งคำแนะนำการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ไทย จากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ซึ่งได้นำส่งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านรับทราบแล้ว เพื่อพิจารณาหา แนวทางในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นที่มั่นใจว่าได้มีการ ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร