บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่าย เงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผล ขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดที่กำหนดไว้และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมี นัยสำคัญส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 พิจารณารับรอง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 และพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ0.56บาท โดยจะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และ เงินสด ดังนี

  1. จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,808,167.30 บาท กรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่าย เป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
  2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 245,204,182.50 บาท โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งในอัตราหุ้นละ 0.002 บาท จะนำไปชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 87.35 ของกำไรสุทธิ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2562 2561 2560
1. กำไรสุทธิ   (ล้านบาท) 314.040 400.21 483.79
2. จำนวนหุ้น   (หุ้น) 490,408,365 490,408,365 490,408,365
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.56 0.73 0.87
  3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.04 0.05 0.07
  3.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น) 0.52 0.68 0.80
4. เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 274.63 358.00 426.66
  4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท) 19.62 24.52 34.33
  4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท) 255.01 333.48 392.33
5. อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ  (ร้อยละ) 87.35 89.45 88.19

จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร