บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท เครือร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป แช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 490,408,365 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 490,408,365 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 490,408,365 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/100-107 ชั้น 23 - 24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)
โทรศัพท์ (02) 785-4000
โทรสาร (02) 785-4040
อีเมล์ presidentoffice@snpfood.com
โฮมเพจบริษัท www.snpfood.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000
โทรสาร (02) 009-9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 034 0000
โทรสาร (02) 034 0100
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 679-6005
โทรสาร (02) 679-6041

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร