รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 176,129,420 35.91
2. นาง ภัทรา ศิลาอ่อน 42,327,645 8.63
3. นาง เกษสุดา ไรวา 37,973,550 7.74
4. นาย ประเวศวุฒิ ไรวา 30,524,310 6.22
5. นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม 17,345,000 3.54
6. นาง พรพิไล ไรวา 15,116,240 3.08
7. นาง พันทิพา ไรวา 13,852,170 2.82
8. ร้อยโท วรากร ไรวา 11,500,000 2.34
9. นาย ขจรเดช ไรวา 10,275,705 2.1
10. นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 7,900,000 1.61
11. นาย วิทูร ศิลาอ่อน 7,815,000 1.59
12. นาย กำธร ศิลาอ่อน 7,418,400 1.51
13. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6,956,000 1.42
14. นาย พรวิช ศิลาอ่อน 6,508,000 1.33
15. นาย อมเรศ ศิลาอ่อน 5,887,715 1.2
16. นาย ชาลี วลัยเสถียร 5,449,500 1.11
17. นาง ปริญญา ขันเจริญสุข 5,212,310 1.06
18. บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด 5,045,900 1.03
19. น.ส. อาภาพรรณ ไรวา 5,000,000 1.02
20. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 4,800,500 0.98
21. นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,150,000 0.85
22. บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4,093,500 0.83
23. น.ส. พิมอาภา ไรวา 4,000,000 0.82
24. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 3,000,000 0.61
25. นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร 2,800,000 0.57
26. นาย ธีรกรณ์ ไรวา 2,500,000 0.51
  รวม 443,580,865 90.43

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

kessuda@snpfood.com 02-785-4000

อีเมลล์รับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร